Algemene Voorwaarden voor werken in opdracht

 

Bij het toekennen van een opdracht aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie aanvaardt de opdrachtgever de onderstaande algemene voorwaarden.


Opdracht

Een opdracht is een overeenkomst waarbij Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie zich jegens de opdrachtgever verbindt om fotografische werken fysiek danwel digitaal te maken en te leveren. Een opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie.

 

Overeenkomst, offerte en bevestiging

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gesloten overeenkomsten.
 • Schriftelijke offertes die benoemd zijn als zijnde offertes zijn vrijblijvend en 48 uur geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering van de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen . Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • In een offerte gedaan aanbod dient binnen 48 uur door de opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard.
 • Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het werk betrokkenen onvoorzien verhoogd worden, is Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • De opdrachtgever is gehouden, alle gegevens met betrekking tot de gewenste levering, vooraf aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie te verstrekken.
 • Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie garandeert, dat het geleverde - of nog te leveren - kunstwerk door haar is - of nog zal worden - bedacht, ontworpen en gemaakt. Zij is gerechtigd haar werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien. Alle door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie vervaardigde werkstukken zijn beschermd door de Auteurswet.
 • De opdrachtgever zal zijn beoordeling van een ontwerp baseren op de in de opdrachtbevestiging vermelde gegevens. Hij zal uiterlijk binnen de periode van twee maanden na ontvangst van een ontwerp, schriftelijk en gemotiveerd aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie mededelen of het ontwerp door hem is goedgekeurd, dan wel het ontwerp nog toelichting door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie behoeft of, dat een voorstel tot enige wijziging wordt gedaan. De koper/opdrachtgever zal een ontwerp niet mogen afkeuren alvorens Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie uit te nodigen haar ontwerp mondeling toe te lichten.
 • Ontwerpen - in welke vorm ook - blijven het geestelijk eigendom van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook haar materiële eigendom, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie levert haar ontwerp(en) uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk, voorzien van een schriftelijke begroting voor de uitvoeringskosten.
 •  Indien de opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, ofwel één of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.
 • Indien de technische uitvoering van een bepaald kunstwerk of ontwerp gedeeltelijk of geheel door derden moet worden gerealiseerd, is Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie die de opdracht ontving tot levering van het gehele werk, verplicht toezicht te houden op de goede uitvoering. Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie is verantwoordelijk voor het artistieke resultaat van het gehele kunstwerk. Derden, die door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie met de uitvoering van gedeelten of het geheel van een werkstuk zijn belast, zijn tegenover haar verantwoordelijk voor het technische resultaat. Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie bepaalt de keuze van de uitvoerder(s), tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 • Indien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een proefstuk in het gekozen materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie geleverd moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.


Annulering

 • Wanneer de opdrachtgever in geval van een fotoshoot, de opdracht minder dan achtenveertig uur voor het afgesproken tijdstip van de shoot annuleert, dan kan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie vijftig procent van het factuurbedrag in rekening brengen.


Uitvoering van de overeenkomst

 • Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever tevredenstellend resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is dan in staat aanpassingen of wensen te kennen te geven.
 • De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografiemogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke foto's.

  

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 • Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie.
 • Tenzij het kunstwerk zich hier niet voor leent, is Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Het auteursrecht op al haar fotografische werken berust bij Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie. Dit betekent dat Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie de eigenaar is van de fotografische werken en digitale cover artworks. Zij heeft het recht om haar fotografische werken te publiceren en te verveelvoudigen. Derhalve heeft Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie het recht om haar fotografische werken te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals plaatsing op de website www.ingeborgsteenhorst.com en gebruik voor social media,  brochures en exposities. Indien de opdrachtgever c.q. geportretteerde hiertegen bezwaar heeft, dient hij voorafgaand aan de fotosessie Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • Na het voltooien van de opdracht hebben de opdrachtgever noch Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 • Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet is dit laatstgenoemde recht uitsluitende aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie - de maker van het kunstwerk - voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders met Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie is overeengekomen.
 • Als het originele kunstwerk door de opdrachtgever via de professionele kunsthandel wordt doorverkocht, heeft de maker en diens erfgenamen volgens het Volgrecht recht op een deel van de verkoopprijs als deze prijs hoger is dan drieduizend euro. Deze regel is vastgelegd in de Auteurswet en is geldig sinds 2006.  Bij een verkoopprijs die niet hoger is dan 3000 euro, of bij verkoop binnen drie jaar na aanschaf rechtstreeks van de kunstenaar voor een verkoopprijs die niet hoger is dan 10.000 euro is geen vergoeding verschuldigd. Indien de opdrachtgever op persoonlijke titel zijn schilderij zonder winstoogmerk verkoopt aan een museum is tevens ook geen vergoeding verschuldigd. Meer over het volgrecht leest u hier.
 • Elk gebruik van kunstwerken en fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie.  Bij inbreuk op het auteursrecht komt Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie een vergoeding toe van drie maal de door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gehanteerde gebruikslicentievergoeding à 70 euro per foto of afbeelding.


Gebruikslicentie / toestemming voor gebruik

 • Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever , de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of social-media.
 •  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het ontwerp, digitale kunstwerken en fotografisch werk waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het plaatsen van de opdracht aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie bekend te zijn gemaakt.
 • Beeldmanipulatie van door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie vervaardigde digitale kunstwerken en fotografische werken is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Indien door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie toestemming is gegeven voor beeldmanipulatie, kan het resultaat pas worden gebruikt na haar uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
 • Elk gebruik van digitale kunstwerken en fotografische werken dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie.  Bij inbreuk op het auteursrecht komt Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie een vergoeding toe van drie maal de door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gehanteerde gebruikslicentievergoeding à 70 euro per foto/artwork.
   

Naamsvermelding

 • De naam van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie danwel sec Ingeborg Steenhorst dient (waar mogelijk) duidelijk bij een gepubliceerd kunstwerk of fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografische werk in de publicatie te worden opgenomen.
 • In het geval van digitale kopieën is de opdrachtgever gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven.
 • Bij het niet nakomen van deze voorwaarde, komt Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie een vergoeding toe van drie maal de door Ingeborg Steenhorst gehanteerde gebruikslicentievergoeding à 70 euro per foto/afbeelding.

 

Weergave

 • De kleurweergave en helderheid van een digitaal fotografisch werk kunnen alleen correct worden beoordeeld met behulp van een gekalibreerde monitor. Voor drukwerk geldt dat de kleurweergave en helderheid alleen correct kunnen worden beoordeeld bij natuurlijk daglicht of bij lampen met een kleurtemperatuur van 5000-5500 K.
 • Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie maakt uitsluitend gebruik van een professionele, gekalibreerde monitor en printer en kan derhalve niet worden aangesproken op een afwijkende kleurweergave of helderheid van door haar geleverde fotografische werken.
 • Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen in de kleurweergave, helderheid of scherpte van drukwerk dat door derden is verzorgd.


Bijkomende kosten

 • Indien ten behoeve van een in opdracht vervaardigd kunstwerk of fotoshoot bijkomende kosten gemaakt dienen te worden die niet gespecificeerd zijn in de opdrachtomschrijving dan komen deze kosten ter laste van de opdrachtgever.
 • Alle hulpmiddelen/materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de atelierinventaris van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de opdrachtgever op rekening zijn gesteld. Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

 

Levering

 • Na afloop van een fotosessie in opdracht maakt Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie samen met de opdrachtgever c.q. geportretteerde een selectie van de gemaakte foto’s. De geselecteerde foto’s worden door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie bewerkt tot het eindproduct in de vorm van een digitaal bestand: het fotografische werk. De bestanden worden via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd. Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie draagt er zorg voor dat deze bestanden qua afmeting, resolutie en kleurprofiel geoptimaliseerd zijn voor het vooraf besproken gebruik van de foto’s. Tenzij anders afgesproken worden fotografische werken uiterlijk 4 weken nadat de betaling is gedaan geleverd.
  Niet geselecteerde, onbewerkte foto’s worden niet aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 • Opdrachtgever gaat akkoord met het (laten) ophalen van het kunstwerk.
 • Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie kan worden toegerekend.
 • Aflevering van het kunstwerk door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie in overleg. Indien is overeengekomen dat Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie het werk aflevert bij de opdrachtgever, is Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gerechtigd vervoers-,  reis-, verblijfs- en verzekeringskosten in rekening te brengen.
 • Kunstwerken worden exclusief lijstwerk geleverd tenzij vooraf anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
 • Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht het door hem opgedragen kunstwerk direct na gereedkoming in ontvangst te nemen en - in overeenstemming met de opdrachtovereenkomst - te beoordelen voor akkoord. De opdrachtgever dient alles te doen om het op tijd leveren door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie mogelijk te maken en indien daaraan onvoorzien niet kan worden voldaan, haar dat tijdig en gemotiveerd schriftelijk mede te delen.
 • De met Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als volstrekte termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk met Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie is overeengekomen.
 • Indien door welke oorzaak ook, levering van een kunstwerk of ontwerp door de opdrachtgever wordt vertraagd, is Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs, ofwel het nog resterende eindbedrag mét de daarbij komende kosten te beschikken en de rekening aan de opdrachtgever te presenteren op het einde van de overeengekomen leveringstermijn. Indien de leveringstermijn vooraf niet nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan is Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gerechtigd haar rekening te presenteren onmiddellijk na het verstrijken van de normaal benodigde tijd voor het gereedmaken van het kunstwerk.
 • Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie is gerechtigd bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de door de opdrachtgever de daadwerkelijke levering is mogelijk gemaakt.

 

Annulering, opzegging en ontbinding

 • Indien een opdracht voor een fotoshoot minder dan achtenveertig uur voor het afgesproken tijdstip wordt geannuleerd door de opdrachtgever, dan kan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie vijftig procent van het factuurbedrag in rekening brengen.
 • De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst voor het laten vervaardigen van een kunstwerk geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In het geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever de verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie over het gehele werk zou hebben gemaakt.
 • Indien een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie reeds in een gevorderd stadium (fysieke uitvoering van het kunstwerk) is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn, aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie te voldoen.
 • Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is zij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van haar recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor haar verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.
 • Indien Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie door overmacht haar verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze verplichtingen uitgesteld tot de overmachttoestand is geëindigd. Als Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie na drie maanden nog niet in staat is haar verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie verrichte werkzaamheden met de daarbij komende kosten.
 •  Door uitstel van betaling of faillissement van de opdrachtgever, is Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie gerechtigd de opdracht overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder toevoeging van de rekening voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor haar verrichte werkzaamheden.

 

Garanties en vrijwaringen

 • Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie garandeert dat het geleverde door haar is gecreëerd en ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 • De opdrachtgever vrijwaart Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie voor alle aanspraken van derde voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 • De opdrachtgever vrijwaart Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of foto's die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Klachten

 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk door de opdrachtgever aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie te worden meegedeeld. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
 • De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde kunstwerk of ontwerp, als Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie binnen de termijn van veertien dagen geen klachten heeft ontvangen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de opdrachtgever verlenging behoeft, zal Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie naar redelijkheid een langere termijn van nog eens veertien dagen toestaan.
 • Als uiterlijk acht dagen na ontvangst van een rekening vanIngeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie, door de opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht deze rekening te hebben aanvaard en goedgekeurd.


Geschillen

 • Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie is aanwezig als één van beiden verklaart dat zulks het geval is.
 • Voor alle geschillen die tussen de opdrachtgever en Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie, diens erfgenamen of rechthebbenden mochten zijn ontstaan, kan overeengekomen worden deze voor te leggen aan een arbitragecommissie, die de geschillen kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De evenredige samenstelling van de arbitragecommissie zal tenminste bestaan uit:       
  - één vertegenwoordiger van de organisatie die deze leveringsvoorwaarden heeft uitgegeven,
  - één vertegenwoordiger van de opdrachtgever, en
  - een onafhankelijke en erkende jurist als voorzitter.
 • Indien arbitrage niet gewenst wordt, beslist de gewone burgerlijke rechter.

 

Betaling en incassokosten

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van 14 dagen heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim is, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand tot een maand rekenend.
 • Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van het door hem aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie verschuldigde.
 • Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van redenen aan Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie kenbaar te maken. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van EUR 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de incasso door Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie uit handen is gegeven, zonder nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

Erecode

 • De koper/opdrachtgever die voor hetzelfde project aan meerdere kunstenaars tegelijk een opdracht wenst te geven, dient hiervan alle daarbij te betrekken kunstenaars op de hoogte te stellen.
 • Als dezelfde opdracht eerder door de opdrachtgever aan andere kunstenaars is gegeven, zal hij dit dienen bekend te maken, ongeacht of die eerdere opdracht door vorige kunstenaars is aanvaard of niet.
 • Indien meerdere kunstenaars tegelijk een zelfde opdracht tot het maken van een ontwerp van de opdrachtgever ontvangen, zullen deze kunstenaars in onderlinge collegiale overeenkomst, hun ontwerphonorarium met de helft van dat bedrag verhogen.

 

Aansprakelijkheid

 • Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie is niet aansprakelijk voor:       
  a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen.
  c. Fouten of tekortkomingen in de opdracht indien de opdrachtgever tijdens het proces in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • enige schade die voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

Overige bepalingen

 • Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de de kunstenaar is het Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen en beperkingen van de Auteurswet 1912 - waarin opgenomen alle wijzigingen m.b.t. de beeldende kunsten - op het werk van Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst en Fotografie en diens rechtsverhouding tot de koper/ opdrachtgever van toepassing.

 

 

© 2021 - 2024 Ingeborg Steenhorst Beeldende Kunst & Fotografie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel